Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu

www.GOLFAKY.cz

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.golfaky.cz

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.golfaky.cz (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode www.golfaky.cz.

1.2 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“ či „zákazník“).

Údaje predávajúceho sú nasledujúce:

Firma: Lenka Machovcová

Sídlo: Tyršova 7/III., 288 00 Nymburk,

IČO: 68991517, neplatca DPH,    

e-mailová adresa: info@golfaky.cz

tel.: 723 210 874

zapísaná na Mestskom úrade Nymburk (ďalej len „predávajúci“).

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ako je definované v bode 2.2 nižšie, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ“) a zákonom č. 634/ 1992Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

1.4 Ak je kupujúci iný subjekt než spotrebiteľ, ako je definovaný v bode 2.3 nižšie, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ObčZ (pričom podľa § 2158 ods. 1 ObčZ platí, že sa ustanovenia § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijú).
1.5 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy.
1.6 Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar sú hrané golfové loptičky, je určené pre použitie pri golfovej hre, ak nie je uvedené v kúpnej zmluve inak. Vybrané golfové lopty sú v zásade vhodné aj na použitie na komerčné účely.

2. Vymedzenie pojmov a postup uzavretia kúpnej zmluvy

2.1 Predávajúci je fyzická osoba podnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu hrané golfové loptičky alebo poskytuje služby.
2.2 Kupujúci – spotrebiteľ je každý kupujúci, ak sa nejedná o kupujúceho-iný subjekt, ako je definovaný v odseku 2.3 týchto obchodných podmienok.
2.3 Kupujúci – iný subjekt je taký kupujúci, ktorý je podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
2.4 Predmet kúpy – predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej tiež len „tovar“). Informácie o tovare dostupné na www.golfaky.sk sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov a informácií. Rozhodujúce sú údaje o tovare vrátane kúpnej ceny v okamihu, keď kupujúci doručí objednávku predávajúcemu.
2.5 Ceny majú charakter cien zmluvných a sú uvádzané bez DPH (predávajúci nie je platcom DPH). K cene je pripočítavané dopravné podľa pravidiel stanovených nižšie v čl. 5 týchto obchodných podmienok.
2.6 Postup pri uzavretí kúpnej zmluvy je nasledujúci. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou tohto návrhu, a to záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho doručeným prostredníctvom e-mailu kupujúcemu. Objednávka kupujúceho a záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považujú za doručené, pokiaľ sa s nimi strany, ktorým boli určené, môžu oboznámiť. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. Zmeny a doplnky v už uskutočnenej objednávke, či k nim má dôjsť pred akceptáciou objednávky predávajúcim alebo po tejto akceptácii, musia byť urobené prostredníctvom e-mailu info@golfaky.cz, alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu predávajúceho na tel.č. 723 210 874; také zmeny a doplnky sú však účinné voči predávajúcemu až po odsúhlasení predávajúcim. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, keď z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu.
2.7. Pri žiadosti zákazníka o presný termín doručenia tovaru nebude ku kúpnej cene pripočítaný žiadny poplatok, pokiaľ nebude dohodnutý iný spôsob dopravy (neštandardné doručenie napr. kuriérskou službou).

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, výhrada vlastníctva

3.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, teda kúpnu cenu tovaru a dopravné, príp. tiež poplatok (neštandardné doručenie) podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok.
3.2 Predávajúci dodá tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke kupujúceho (objednávke doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na objednávkovom formulári, ktorý kupujúci vypĺňa pri objednaní tovaru, ktorá je potvrdená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá bezchybný tovar v súlade s platným právnym poriadkom Českej republiky podľa vybranej a špecifikovanej kvality opotrebenia, a to na adresu udanú kupujúcim, ak je taká adresa na území SR.
3.4 Obrázky a fotografie ponúkaných golfových loptičiek majú iba ilustratívny a informačný charakter.
3.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné príp. tiež poplatok (len v prípade neštandardného doručenia kuriérskou službou) podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodnými podmienkami.
3.6 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.
3.7 V súlade s § 1829 ods. 1 ObčZ. má kupujúci – spotrebiteľ právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety plynie, ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, od dňa prevzatia prvej dodávky tovaru. Vyššie uvedená lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. V takom prípade spotrebiteľ znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru a priame náklady za vrátený tovar. Náklady spojené s vrátením tovaru zahŕňajú aj náklady na vrátenie tovaru do pôvodného stavu v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia, a to vtedy ak k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a/alebo používania podľa predchádzajúcej vety, budú kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátené všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho predávajúci obdržal, znížené o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu . Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutej predávajúcemu.
3.8 V prípade, že sa kupujúci - spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, odporúča predávajúci nasledujúci postup: kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať predávajúceho prostredníctvom vzorového formulára poskytovaného predávajúcim, ktorý je sprístupnený v momente doručenia vo vašom zákazníckom účte pod odkazom "vrátenie tovaru", alebo akoukoľvek inou formou jednostranného právneho konania napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla predávajúceho, alebo e-mailom na emailovú adresu info@golfaky.cz s tým, že písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí (tj kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim). Predávajúci v textovej podobe potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie právneho jednania predstavujúceho odstúpenie, a to bez zbytočného odkladu. V prípade odstúpenia kupujúceho – spotrebiteľa od zmluvy, zašle alebo odovzdá kupujúci-spotrebiteľ predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal; táto lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ v nej kupujúci-spotrebiteľ odošle tovar predávajúcemu. Všetky peňažné prostriedky, ktoré predávajúci od kupujúceho-spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spôsobu dodania zvoleného kupujúcim-spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim), budú vrátené prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý kupujúci-spotrebiteľ použil pre vykonanie počiatočnej transakcie (ak však neurčil kupujúci-spotrebiteľ výslovne inak), a to do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako kupujúci-spotrebiteľ tovar predávajúcemu odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4. Platobné podmienky

4.1 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného a príp. tiež poplatku podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok.
4.2 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu a dopravné príp. tiež 

poplatku podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok (i) osobne pri prevzatí tovaru od pracovníka spoločnosti Česká Pošta, s.p., ak je tovar zasielaný na dobierku, alebo (ii) v prípade osobného odberu v sklade internetového obchodu www.golfaky.cz.

4.3 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu a dopravné príp. tiež poplatok podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok bankovým prevodom, a to prevodom na bankový účet číslo 261049902/0300, vedený u ČSOB, a.s.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. Termín dodania a doprava

5.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v pracovné dni iba v rámci SR v čase od 8:00–17:00 h, obvykle do dvoch až troch pracovných dní, najneskôr však do 5 pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy a prípadnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného ( v prípade platby formou bankového prevodu) príp. tiež poplatku podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok, alebo do 5 pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy v prípade zaslania tovaru na dobierku (ďalej len „termín dodania tovaru“). Tovar je doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke.
5.2 Zásielky sú zasielané spoločnosťou Česká Pošta, s.p., so sídlom Politických väzňov 909/4, Praha 1, IČO 47114983 (ďalej len „Česká Pošta”), ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.
5.3 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom (spoločnosťou PPL) zápis o škode. Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Toto hlásenie o poškodení predávajúcemu sa odporúča vykonať písomne prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.golfaky.cz v sekcii Môj účet/Vrátenie tovaru (Reklamácia-RMA). Pokiaľ takto poškodenú zásielku zákazník od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať ako v odovzdávacom protokole prepravcu, tak aj prostredníctvom formulára www.golfaky.sk v sekcii Môj účet/Vrátenie tovaru. Zákazník si zároveň prekontroluje počet balíkov na prepravnom liste, ktorý musí byť zhodný so skutočným počtom doručených balíkov. V prípade, že sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.golfaky.sk v kategórii Môj účet/Vrátenie tovaru. Pokiaľ tak neurobí, reklamácia na chýbajúci balík/y nebude uznaná.
5.4 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou Česká Pošta je individuálne podľa hmotnosti objednaného tovaru a je vždy vypočítaná v košíku internetového obchodu www.golfaky.sk, a pri objednávke nad 2000,– Kč, je dopravné zadarmo.
5.5 Dopravné u zásielok súčtom vyšším nad 30kg prepravovaných spoločnosťou Česká Pošta budú rozdelené do viacerých balíkov, tu je dopravné vo väčšine prípadov zadarmo, ak presiahne kúpna cena 2000, - Sk, vrátane.
5.6 Pokiaľ je zásielka doručovaná formou Balíka do ruky spoločnosťou Česká Pošta, platí, že spoločnosť Česká Pošta zákazníka kontaktuje formou SMS a informuje ho o termíne doručenia.
5.7 Pokiaľ zákazník nie je pri doručovaní zásielky doručovateľovi spoločnosti Česká Pošta zastihnutý, je mu v mieste doručenia zanechané oznámenie, na základe ktorého je zákazník povinný spoločnosť Česká Pošta navštíviť na príslušnej pobočke Českej Pošty, kde je balík s objednaným tovarom uložený, alebo si prípadne dojednať druhý pokus zvozu doručovateľovi spoločnosti Česká Pošta.
5.8 Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady dopravy (dopravné) aj v prípade, že zaslaný tovar od spoločnosti Česká Pošta neprevezme, a to z dôvodov na jeho strane. V prípade expedície tovaru zákazníkovi bude zákazníkovi následne zaslaná faktúra s výškou dopravného. Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ zákazník pred oznámením predávajúceho alebo spoločnosti Česká Pošta o expedícii zakúpeného tovaru písomne nahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa postupu podľa článku 3.7 týchto obchodných podmienok.

5.9 Ostatné dopravné podmienky a ceny sú pre ďalšie dopravné spoločnosti bližšie špecifikované v sekcii dodacie podmienky.

6. Záruka za akosť pri prevzatí, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady (záruka za akosť pri prevzatí podľa § 2161 ObčZ). Faktúra za tovar slúži súčasne ako záručný list.
6.2 Ak vec nemá vlastnosti ustanovené v § 2161 ObčZ, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak neodstúpi kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu-spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
6.3 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
6.4 Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, ak ide o vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru vykonávanou kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou vykonávanou kupujúcim.
6.5 Chybou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel pri prírodných materiáloch a umelých materiáloch, a to najmä pri dodatočne objednanom tovare.
6.6 Právo z vadného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným užívaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve.
6.7 Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci-iný subjekt v dobe šiestich mesiacov od prevzatia. Pre použitý tovar strany dojednávajú dobu pre uplatnenie práv z chybného plnenia v trvaní dvanástich mesiacov od prevzatia.
6.8 Pre kupujúceho-iný subjekt sa v prípade vadného plnenia dojednáva odchylne od príslušných ustanovení ObčZ nasledujúce: výskyt opraviteľnej vady či opraviteľných vád sa považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy nie za porušenie podstatné, pri nepodstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby predávajúceho, pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
6.9 Pokiaľ zákazník zistí iné ako zjavné poškodenie zásielky, ktoré je pravdepodobne spôsobené prepravcom, odporúča sa nasledujúci postup. Zákazník informuje spoločnosť Česká Pošta na telefónnom čísle +420 221 131 111 (ústredňa) alebo emailom info@cpost.cz, pokiaľ bola doprava vykonávaná spoločnosťou Česká Pošta, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď bola zákazníkovi zásielka doručená, a vyžiada si u spoločnosti Česká Pošta spísanie zápisu o škode, prevzatie zásielky u zákazníka a jej doručenie predávajúcemu. Zákazník nesmie so zásielkou nijako manipulovať a musí zaistiť uchovanie obalu, v ktorom mu bola zásielka doručená. Zákazník súčasne informuje reklamačné oddelenie E-shopu, čiže predávajúceho o poškodení zásielky a zašle mu fotodokumentáciu poškodeného tovaru, obalu a etikety Českej Pošty.
6.10 Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho prostredníctvom internetových stránok predávajúceho, alebo e-mailom na e-mailovú adresu internetového obchodu info@golfaky.cz. Predávajúci odporúča kupujúcemu nasledujúci postup uplatnenia reklamácie: (i) vyplnením príslušného formulára na internetovej stránke predávajúceho www.golfaky.cz v kategórii Môj účet/Vrátenie tovaru (Reklamácia) a odoslaním informácie e-mailom na e-mailovú adresu info@golfaky.cz, alebo (ii) listom doručeným predávajúcemu, v oboch prípadoch kupujúci priloží fotodokumentáciu poškodeného tovaru.
6.11 Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho – spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia českým právnym poriadkom.
7.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodné pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude zverejnené na internetových stránkach predávajúceho www.golfaky.cz. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzavreté podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok (viď prvá veta tohto odseku).
7.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z kúpnej zmluvy na tretiu osobu.
7.4 Zvláštne dojednania so zákazníkom urobené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktorá by s nimi bola v rozpore.

7.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a ďalších (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Kupujúci taktiež súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na marketingové účely predávajúceho.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

8.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 8.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

8.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

8.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

8.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

9.1. Kupujúci vykonaním objednávky súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na kontakty poskytnuté kupujúcim predávajúcemu a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto niekedy umiestňujeme na váš počítač, tak ako ostatne väčšina veľkých internetových stránok. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste na nich vykonali, a preferencií (napr. prihlasovacie údaje, jazyka, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencií), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú.

9.3. Využívanie cookies je možné upraviť podľa toho, ako potrebujete (napr. ich môžete vymazať). Môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú už na vašom počítači a väčšina prehliadačov taktiež ponúka možnosť zabrániť tomu, aby boli cookies na váš počítač ukladané. Ak však túto možnosť využijete, budete zrejme musieť manuálne upravovať niektoré preferencie pri každej návšteve daných stránok a nemožno ani vylúčiť obmedzenia niektorých služieb a funkcií stránok.

9.4. Predávajúci je oprávnený odovzdať e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorý súhlasil so zasielaním obchodných oznámení, za účelom vygenerovania Dotazníka spokojnosti Heureka.cz.

10. DORUČOVANIE
10.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

11. Osobitné ustanovenia pre prípady, keď kupujúci nie je spotrebiteľom

11.1. V prípadoch, keď kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia čl. 5, čl. 7.2 až čl. 7.5 a čl. 8.3 obchodných podmienok nepoužijú.

11.2. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, predávajúci nesie zodpovednosť iba za ujmu, ktorú predávajúci zavinil.

12. Možnosť výmeny a vrátenia tovaru, právo na odstúpenie od zmluvy

Golfaky.cz zaisťuje možnosť vrátenia každého výrobku v plnom rozsahu nasledovne:

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru
Pokiaľ Kupujúci nebude s tovarom spokojný, respektíve sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodne tovar vrátiť, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína Kupujúcemu, alebo tretej osobe, ktorou však nie je prepravca, plynúť
nasledujú kalendárny deň po prevzatí tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje spoločnosť Golfaky.cz o svojom odstúpení.
od zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad emailom na e-mailovú adresu: info@golfaky.cz, alebo listom zaslaným poštou na adresu
Golfaky.cz, Tyršova 7/III., 288 02 Nymburk II. V prípade odstúpenia od zmluvy písomnou formou, stačí zaslať vyhlásenie od odstúpenia od
zmluvy do 14 dní (doručenie do 14 dní nie je vyžadované). Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie uplatňovať aj v čase medzi objednaním a prevzatím tovaru.

Na tento účel je možné využiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na stahnutie tu.

V prípade niektorých výrobkov nemôže spotrebiteľ uplatňovať svoje právo na odstúpenie od zmluvy (jedná sa napríklad o noviny, časopisy a periodiká, zvukové a
obrazové záznamy v uzavretých baleniach, ďalej počítačové softvéry, pokiaľ ich spotrebiteľ po prevzatí rozbalil, resp. výrobky v uzavretých baleniach, ktoré nemožno
z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia vrátiť, výrobky, ktoré sa ľahko kazia alebo výrobky určené na krátkodobú spotrebu, resp. tiež také výrobky,
u ktorých nezvratnosť vyplýva z ich povahy, napríklad sa mieša s inými výrobkami, ďalej tiež prefabrikované výrobky, ktoré boli vyhotovené podľa zákazky
spotrebiteľa, alebo výrobky, ktoré boli jednoznačne prispôsobené osobe spotrebiteľa).

Pokiaľ si Kupujúci rozmyslí nákup tovaru (odstúpi od zmluvy), spoločnosť Golfaky.cz je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr 14 dní odo dňa
doručenie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy av súvislosti s ňou, vrátane nákladov na
dopravu (výnimkou nákladov na vrátenie tovaru, ktoré vznikli v dôsledku toho, že si kupujúci zvolil iný spôsob spätného zaslania tovaru ako je najlacnejší bežný
spôsob zaslania, ponúkaný spoločnosťou Golfaky.cz).

Golfaky.sk má právo platby pozdržať z dôvodu, že tovar nebude vrátený, alebo kupujúci nepotvrdí jeho spätné zaslanie: v oboch prípadoch je treba brať
ohľad na skorší dátum.

Bezprostredné náklady na vrátenie tovaru platí kupujúci. V prípade, že bol tovar hradený poštovou dobierkou, Golfaky.sk vracia platbu na meno kupujúceho
uvedené v objednávke av prípade úhrady bankovým prevodom, vracia platbu prevodom na bankový účet, že ktorého prebehla platba.

Kupujúci je povinný vrátiť, resp. zaslať tovar späť spoločnosti Golfaky.cz bez zbytočného omeškania, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa jeho vyhlásenia
o odstúpení od zmluvy. Lehota je považovaná za splnenú, v prípade, že bol tovar odoslaný pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Pri výrobkoch s hmotnosťou menšou ako 30 kg (odevy, obuv, doplnky, menšie bytové vybavenie a textílie), ktoré sú dopravované Českou poštou: kupujúci je povinný tovar
vrátiť ako bežný vnútroštátny balík na vlastné náklady, na túto adresu: Golfaky.cz, Tyršova 7/III., 288 02 Nymburk II., (balík na dobierku, alebo
cenný balík nie je spoločnosť Golfaky.cz schopná prevziať). Kupujúci, podľa jeho možností, tovar vracia v originálnom balení s vyplneným protokolom o vrátení tovaru,
kde uvedie dôvod vrátenia tovaru, čím urýchli proces vybavenia vrátenia tovaru.

12.1. Ako funguje vrátenie tovaru?
Zabaľte produkt späť do pôvodného obalu a vložte ho do balíka spoločne s protokolom o vrátení tovaru

Balík vhodným spôsobom zabaľte, a na balík napíšte nasledujúce
adresu: Golfaky.cz, Tyršova 7/III., 288 02 Nymburk II.

Následne môžete balík podať na poštách celého územia Českej republiky ako bežný vnútroštátny balík. Prosíme, aby ste si uchovali potvrdenie o vrátení tovaru,
pokiaľ Vám nebude vrátená suma objednávky.

Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že kupujúci vracia každý tovar na svoje vlastné náklady prostredníctvom
Českej pošty. Všetky poštou doručované produkty, ktoré nebudú prevzaté, môžu byť vyzdvihnuté na celom území Českej republiky.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený, použitý, okrem použitia potrebného na zistenie charakteru, vlastností a prevádzkyschopnosti tovaru (napríklad si kupujúci môže
tovar vyskúšať a prezrieť). Za pokles hodnoty tovaru, škodu a náklady, ktoré vyplývajú zo zjavného opotrebenia – pokiaľ je vrátený tovar poškodený, alebo nesie
stopy takého použitia, ktoré prekračuje očakávaný všeobecný rámec – nesie Kupujúci. V takomto prípade Golfaky.cz poníži kúpnu cenu, ktorá sa má
kupujúcemu vrátiť o sumu, ktorá vyjadruje pokles hodnoty tovaru, škodu, resp. náklady vyplývajúce z opotrebenia. V prípade, že bola na tovar, ktorý kupujúci vracia,
použitá zľavová akcia, bude táto zľava percentuálne rozpočítaná na objednaný tovar a pri vrátení sa suma zníži o poskytnutú zľavu.

13. Poučenie

Riešenie sporov online: Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo Golfaky.cz, v prípade sporu, navrhnúť mimosúdne riešenie sporu v zmysle zákona
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Subjektom mimosúdneho riešenia je pre ponúkaný tovar Česká obchodná inšpekcia,
Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa: www.coi.cz. Golfaky.sk má právo súhlasiť s takto navrhnutým mimosúdnym riešením,
a však v prípade nesúhlasu bude predmetný spor rozhodovať s konečnou platnosťou miestne a vecne príslušný súd.

13.1. Dozorný orgán
Ak má Zákazník za to, že došlo k porušeniu zákonných práv spotrebiteľa zo strany Golfaky.cz, má právo sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Českú obchodnú
inšpekciu, prípadne na vecne príslušný živnostenský úrad.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

14.4. Kontaktné údaje predávajúceho: Lenka Machovcová, Tyršova 7/III., 288 00 Nymburk, info@golfaky.cz, telefón +420 723 210 874.

Predávajúci vydáva tieto podmienky na dobu neurčitú a vyhradzuje si právo ich zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14. 1. 2018.

V Nymburku dňa 14. 1. 2018