PRÁVNA DOLOŽKA


Všeobecne

Podmienky tejto právnej doložky sa vzťahujú iba na tieto internetové stránky (obsah hosťovaný na doméne www.golfaky.cz, vrátane všetkých možných subdomén) vlastníka stránok, ktorým je Lenka Machovcová so sídlom na adrese Tyršova 7/III., 288 02 Nymburk II., Stredočeský kraj, Česká republika, registrované na Živnostenskom úrade pod IČO 68991517 (ďalej len "vlastník stránok").

Prečítajte si, prosím, právnu doložku starostlivo.

Vstupom na tieto internetové stránky alebo využitím informácií obsiahnutých na týchto stránkach, poprípade sprostredkovaných týmito stránkami, ste viazaní touto právnou doložkou. V prípade konfliktu medzi podmienkami určitého produktu či služby ponúkaných vlastníkom stránok a touto právnou doložkou platia podmienky daného produktu či služby. V prípade, že so znením tejto Právnej doložky nesúhlasíte, okamžite tieto stránky opustite. Zotrvaním na týchto stránkach prejavujete bezvýhradný súhlas s jej znením.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach tejto internetovej aplikácie sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok tejto internetovej aplikácie (najmä popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenia kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

V takom prípade, že tieto stránky a/alebo stránky umiestnené na subdoméne či subdoménach tejto domény obsahujú možnosť zaslania príspevku, stáva sa tento príspevok po jeho odoslaní úplne a bezo zvyšku majetkom vlastníka stránok a prechádza tak naň bez akýchkoľvek ďalších podmienok a obmedzení všetky autorské práva k odoslanému príspevku. Príspevkom sa v tomto zmysle rozumie akýkoľvek text, audiovizuálne dielo, počítačový program alebo akýkoľvek dátový obsah, ktorý je možné zaslať po sieti internet. Vlastník stránok je oprávnený, podľa vlastného uváženia, zverejniť taký príspevok a to vrátane plného mena a priezviska jeho pôvodného autora, tak ako je vlastníkovi stránok známy.

Zaslaním príspevku podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie aj zaslanie pomocou elektronickej pošty.

Všetky autorské práva k vyššie popísaným príspevkom odoslaných akoukoľvek aplikáciou, ktorá je prevádzkovaná na tejto doméne a/alebo subdoméne či subdoménach tejto domény zostávajú vo vlastníctve vlastníka stránok aj po ich odoslaní.

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zaslanie pomocou elektronickej pošty.

V prípade, že stránky umožňujú zriadiť užívateľovi tzv. "zákaznícky účet" či inú časť stránok chránenú heslom alebo iným spôsobom, má vlastník stránok kedykoľvek právo bez udania dôvodu zablokovať užívateľovi prístup do takej časti stránok alebo túto časť bez náhrady zrušiť.

Zodpovednosť a informácie

Vlastník stránok upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Vlastník stránok môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti či chyby.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame aj nepriame následky škôd, vzniknuté použitím informácií získaným prostredníctvom prevádzkovaného servera.
 • Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.

Odkazy na servery tretích strán

Akékoľvek odkazy smerujúce mimo rámca webu www.golfaky.sk sú poskytované ako doplnok a sú mimo našej kontroly. Nenesieme zodpovednosť za obsah žiadneho odkazovaného webu, či už odkazovaného v texte alebo formou obrázku, banneru či videa ani za ich dostupnosť, zmeny či aktualizácie.

Garancia a záruky

Vlastník stránok nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Vlastník stránok neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to pri takýchto výrobkoch a službách výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach vlastníka stránok nemožno interpretovať ako vyhlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb na niektorý konkrétny účel, pokiaľ takéto vyhlásenie zákazník nedostal od vlastníka stránok v písomnej podobe (nie v elektronickej forme) potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

V Nymburku dňa 27. 2. 2013

 • 850,00 Kč Produkt je dostupný s inými možnosťami

  Hrané golfové loptičky Callaway Warbird plus, v balení 50 ks. Golfové loptičky Callaway Warbird plus v mixe golfových loptičiek sérií Warbird, prípadne CXR. Viac ponúk v kategórii Callaway golfové loptičky », alebo v sekcii Golfové loptičky »

  850,00 Kč
  Kúpiť Viac
  Produkt je dostupný s inými možnosťami
 • 1 700,00 Kč Vypredané

  Hrané golfové loptičky Callaway Warbird plus, v balení 100 ks. Golfové loptičky Callaway Warbird plus v mixe golfových loptičiek sérií Warbird, prípadne CXR. Viac ponúk v kategórii Callaway golfové loptičky », alebo v sekcii Golfové loptičky »

  1 700,00 Kč
  Kúpiť Viac
  Vypredané
 • 1 600,00 Kč Vypredané

  Hrané golfové loptičky Srixon Distance, v balení 100 ks. Golfové loptičky Srixon Distance v mixe golfových loptičiek sérií Distance. Viac ponúk v kategórii Srixon golfové loptičky », alebo v sekcii Golfové loptičky »

  1 600,00 Kč
  Kúpiť Viac
  Vypredané
 • 1 000,00 Kč Produkt je dostupný s inými možnosťami

  Hrané golfové loptičky Srixon AD333, v balení 50 ks. Golfové loptičky Srixon AD333 v mixe golfových loptičiek sérií AD333. Viac ponúk v kategórii Srixon golfové loptičky », alebo v sekcii Golfové loptičky »

  1 000,00 Kč
  Kúpiť Viac
  Produkt je dostupný s inými možnosťami